objednání hotline: 731 977 671

Ochrana osobních údajů

Vítejte na stránkách Ortopedie - rehabilitace s.r.o. Vaše právo na ochranu osobních údajů plně respektujeme, a proto shromažďujeme pouze ty informace, které slouží konkrétním účelům.

Služby poskytuje společnost Ortopedie - rehabilitace s.r.o., IČ: 242 91 536, se sídlem Jílovišťská 709, Lipence, 155 31 Praha 5. Správcem Vašich osobních údajů je společnost Ortopedie-rehabilitace s.r.o., IČ: 242 91 536, Jílovišťská 709, Lipence, 155 31 Praha 5 (dále jen „Správce“), a to ve smyslu obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“).

Vaše práva související se zpracováním osobních údajů

• Právo na výmaz („právo být zapomenut“) - Vaše osobní údaje budou bez zbytečného odkladu vymazány, pokud je splněn některý z následujících důvodů:
 - Vaše osobní údaje již nejsou potřeba pro účely, pro které byly zpracovávány,
 - odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je váš souhlas nezbytný a zároveň neexistuje jiný důvod, proč tyto údaje je možné nadále zpracovávat,
 - využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (viz níže část Právo vznést námitku proti zpracování), nebo
 - domníváte se, že zpracování osobních údajů prováděné naší společností přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy.
• Právo vzít zpět udělený souhlas zasláním tohoto sdělení na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
• Právo na přístup k údajům, které o Vás uchováváme – informace o tom, jaké údaje o Vás zpracováváme a požadovat jejich kopii
• Právo na aktualizaci poskytnutých údajů
• Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě oprávněného zájmu společnosti. Osobní údaje poté přestane naše společnost zpracovávat, ledaže zde budou závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali
• Právo na přenositelnost údajů - máte právo od nás získat všechny Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli a které jsou zpracovávány na základě Vašeho souhlasu nebo plnění smlouvy
• Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 nebo se obrátit na soud v případě pochybností o zákonném zpracování osobních údajů.

Kontaktní formulář

V případě zanechání kontaktu v kontaktním formuláři zpracováváme tyto údaje
• Jméno
• Příjmení
• E-mailová adresa
• Telefonní číslo
• Zdravotní údaje (typ zvoleného zákroku, případně fotografie a lékařská zpráva)

Výše uvedené osobní údaje je nezbytné zpracovat k zajištění komunikace mezi Vámi a Správcem, aby došlo k vyřízení Vašeho požadavku. V případě, že uvedete Vaše zdravotní údaje, jedná se o zpracování zvláštní kategorie osobních údajů. Zpracování této kategorie osobních údajů je dobrovolné, nicméně nezbytné za účelem doporučení nejvhodnější služby. Protože vyjadřujete zájem o služby Správce, je jeho oprávněným nárokem Vás v případě potřeby informovat o aktuální nabídce.

K tomuto zpracování udělujete výslovný SOUHLAS odesláním formuláře.
Správce, na základě jeho oprávněného zájmu, zpracovává e-mailovou adresu po dobu 10 let od udělení vašeho souhlasu. Pokud si nepřejete dostávat aktuální informace o službách Správce, je toto možné odhlásit písemným sdělením na emailovou adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., nebo odhlášením v zaslaném obchodním sdělení.

Ostatní osobní údaje zpracováváme po dobu vzájemné komunikace o službách Správce, nejdéle však 5 let. V případě realizace služby Správce, osobní údaje zpracováváme minimálně po dobu 10 let, abychom naplnili požadavky platné legislativy České republiky.

Kdo údaje zpracovává

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i další zpracovatelé, spolupracují poskytovatelé zdravotních služeb (například laboratoř, specializované ambulance apod.), poskytovatelé softwaru/IT, správci systému a marketingové agentury, systémy a sociální sítě.

Zásady ochrany soukromí

Dbáme na to, aby veškeré osobní údaje byly chráněny v souladu s platnými předpisy a nemohlo dojít ke zneužití či neoprávněnému přístupu třetích osob.

Image

Office Address

123/A, Miranda City Likaoli
Prikano, Dope

Phone Number

+0989 7876 9865 9

+(090) 8765 86543 85

Email Address

info@example.com

example.mail@hum.com